اخبار ورزشی » در صورت پرداخت مطالبات پاتوسی، این بازیکن در استقلال خواهد ماند